Hỗ trợ

Khách hàng

Anten Lắp Trạm

Anten RFI COL43-420 hoạt động ở dãy tần 400...
Anten RFI COL43-430 hoạt động ở dãy tần 410...
Anten Decibel DB222 có công suất ngõ vào tối...
Anten Decibel DB224 chịu được công suất ngõ vào...
Anten Decibel DB404 có độ lợi: 5.9dBi. Công suất...
Anten Decibel DB408 có công suất ngõ vào tối...
Anten Diamond BC-100 hoạt động ở dãy tần 134-174MHz,...
Anten Diamond BC-101 hoạt động ở dãy tần VHF...
Anten Diamond BC-102 hoạt động ở dãy tần 134-174MHz,...
Anten Diamond BC-200 hoạt động ở dải tần: 430...
Anten Diamond BC-200L họat động ở dãy tần 300-430Mhz,...
Anten Diamond BC-200U hoạt động ở dãy tần 450...
Scroll to Top